Hình ảnh sinh hoạt của HĐHT trong năm – Sa Mạc Chuyên Đề, Tết, Picture Day…