Tĩnh Tâm Huynh Trưởng tại Wallace Falls Lodge in Gold Bar, WA with Cha JB Phạm Quốc Hưng, CSsR