Bổn Mạng Đoàn, kỷ niệm 26 năm thành lập, tại Giáo Xứ CTTĐ-VN in Seattle, WA