Ban Chấp Hành Trung Ương 2014-2018

Ban Tuyên Úy Trung Ương

Chức Vụ/Position Họ Tên/Full Name
Tổng Tuyên Úy Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị Lm. Đôminicô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD
Phó Tổng Tuyên Úy Nghiên Huấn Lm. Phanxicô Xaviê Trần Anh Vũ
TU Ngành Hiệp Sĩ Lm. Giuse Ngô Đình Thông, CSsR
TU Ngành Nghĩa Sĩ Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
TU Ngành Thiếu Nhi Lm. Giuse Nguyễn Châu, SVD
TU Ngành Ấu Nhi Lm. Bernardô Đặng Minh Trân, CMC

Ban Chấp Hành Trung Ương

Chức Vụ/Position Họ Tên/Full Name
Chủ Tịch Tr. Giuse Đào Văn Đức
Phó Chủ Tịch Quản Trị Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên
Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn Tr. Đamin Hoàng Công Thái Dương
Tổng Thư Ký Tr. Catarina Nguyễn Thuỳ Nhã
Tổng Thủ Quỹ Tr. Maria Vô Nhiễm Lê Ngọc Khánh
UV Truyền Thanh Tr. Giuse Nguyễn Đức Thắnng
UV Phụng Vụ Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong
UV Báo Chí Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung
UV Truyền Thông Tr. Giuse Phan Xuân Thịnh
UV Kỹ Thuật Vi Tính Tr. Theodore Phạm Thiên Anh
UV Đại Hội Tr. Maria Trần Thị Nhi Têrêsa
UV Xã Hội Tr. Elizabeth Phạm Ngọc Chi
UV Giao Tế Tr. JBM Trần Khánh Dư
UV Văn Nghệ Tr. Maria Trần Quỳnh Trâm
UV Ngành Ấu Nhi Tr. Phêro Hoàng Công Quốc Huy
UV Ngành Thiếu Nhi Tr. Têrêsa Ngô Ngọc Hiếu
UV Ngành Nghĩa Sĩ Tr. Têrêsa Đinh Ngọc Nga
UV Ngành Hiệp Sĩ Tr. Giuse Nguyễn Minh Nghiệm

Source: http:\\www.tntt.org