Liên Lạc – Contacts

Để liên lạc Huynh Trưởng trong đoàn Chúa Hài Đồng, các phụ huynh và các em có thể dùng phone và email dưới đây:

Activity Season: End of September – End of May/June every year
Time of Activity: 12:30am – 2:00pm every Saturday
Time of Mass: 4:00pm every Saturday
Church Name: Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (VMP)
Church’s Address: 6841 S. 180th St Tukwila, WA 98188
Choir’s Rehearsal: 2:30pm Saturday at VMP
Eucharistic Adoration: Every 1st Friday of the month – after 6pm mass tại
Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Phone: (206) 325-5626 Ext. 2
Email: chdseattle@gmail.com
Website Address: www.chuahaidong.org
Total Population (2014): 525 Đoàn Sinh