Ban Chấp Hành Đoàn nhiệm kỳ 2013-2016:

Chức Vụ/Position Họ Tên/Full Name
Lm Tuyên Úy L.M. Francis Nguyễn Sơn Miên
Đoàn Trưởng Tr. Phaolô Nguyễn Thanh Phụng
Phó Quản Trị Tr. Monica Trịnh Nguyễn Mỹ Linh
Phó Nghiên Huấn Tr. Phanxicô Xaviê Phan Quốc Quyền
Thư Ký Tr. Maria Trương Thị Kim Yến
Thủ Quỹ Tr. Maria Nguyễn Thy Hương
Ngành Trưởng Ngành Ấu Tr. Phêrô Nguyễn Lê Tâm
Ngành Trưởng Ngành Thiếu Tr. Phêrô Phạm Huy Hoàng
Ngành Trưởng Ngành Nghĩa Tr. Gioan Baotixita Trương Hoàng Hải
Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ Tr. Maria Fatima Nguyễn Tú Anh

To be continue…