Tỉnh Tâm Ngành Nghĩa Sĩ & Hiệp Sĩ tại Camp Hamilton in Monroe, WA with cha Truyền