Ngành Nghĩa Sĩ Picnic pinic tại Seward Park – Seattle, WA