Bổn Mạng Đoàn at Giáo Xứ CTTĐ-VN Seattle, WA & Nursing Home visit